ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

මෙන්න ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම සඳහා වන මාර්ගෝපදේශ ලැයිස්තුව, එහි විස්තරය, ලක්ෂණ, යෙදුම් සහ වෙනත් අක්ෂර ඇතුළත් වේ, ඔබට එය සියලු විස්තර සඳහා පරීක්ෂා කර බලා වඩාත් සුදුසු ද්‍රව්‍ය තෝරා ගත හැකිය.

ඒබීඑස්

පොලිකාබනේට් -පීසී

ඇක්‍රිලික් -පීඑම්එම්ඒ

ඇසිටල් -පොම්

නයිලෝන්-පීඒ

පොලිප්රොපිලීන්-පීපී

ඇලුමිනියම්